Certificats/Carnets


Fridecal disposa dels següents certificats i registres: REA (Registre d’Empreses Acreditades) – Sector de la construcció de Catalunya La inscripció en el Registre és única, té validesa a tot el territori nacional i permet a les empreses incloses en el mateix intervenir en la subcontractació al sector de la construcció com a contractistes o subcontractistes. Classificació REA RELI (Registre electrònic d’Empreses Licitadores) És un registre administratiu públic, electrònic, que conté dades i documents de l’empresa referents a la persona jurídica, capacitat d’obrar, representació i solvència. És el primer pas per fer possible la contractació electrònica en l’àmbit de l’Administració Pública, i obra un nou canal de comunicació per Internet entre les empreses i les Administracions Públiques. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL (Empreses i Serveis) La classificació d’empreses és un requisit fonamental en determinats contractes públics de gran envergadura econòmica. La classificació suposa el reconeixement de la capacitat de l’empresa per dur a terme contractes que d’alguna manera són més importants per la seva dimensió econòmica, pel que fa l’exigència de classificació és, per les entitats públiques, una espècie de “seguretat” d’idoneïtat a l’hora d’escollir l’empresa adjudicatària. També destacar que en l’àmbit privat pot ser una garantía i un factor decisiu per tal de dur a terme diferents tipus de projectes d’empreses i particulars.

Classificació empresarial Autonòmica

Classificació empresarial Estatal

Carnets

Codi Activitat Categoria Especialitats
EIF EMP. INSTAL. / Manten. DE FRED INDUSTRIAL ICR-REIF        -
RECI EMP. INSTAL./MANTEN. SIST. PROT. CONTRA INC. IM-RECI · Sistemes automàtics de detecció

· Sistemes manuals d’alarma

· Sistemes comunicació alarma

· Sistemes abastament aigua

· Sistemes hidrants exteriors

· Sistemes boques incendi (BIE’s)

· Sistemes columna seca

· Sistemes extinció ruixadors

· Sistemes extinció aigua polveritzada

· Sistemes extinció escuma física

· Sistemes fixes d’extinció per pols

· Sistemes extinció per agents gasosos

REIP2 EMPRESES INSTAL•LADORES D’INSTAL•LACIONS PETROLÍFERES CATEGORIA 2        -
EIP EMPRESA INSTAL·LADORA EQUIPS A PRESSIÓ EIP-2        -
ERP EMPRESA REPARADORA EQUIPS A PRESSIÓ ERP-2        -
REIG EMPRESA INSTAL·LADORA / REPARADORA DE GAS EG-A        -
REIE EMPRESA INSTAL·LADORA D’ELECTRICITAT BT-Especialista        -
REITE REGISTRE D’EMPRESES INSTALAD./MANTENIM. D’INSTAL. TERMIQUES EN ELS EDIFICIS INS / MAN        -
REREP EMPRESES REPARADORES D’INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES CATEGORIA 3        -