Treballa amb nosaltres


Nom i Cognoms

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Nivell d'estudis

Experiència (pot escollir més d'una opció)

Electricitat
 Domèstica Comercial/Pública Industrial Sistemes contra incendis-detecció Contractes/manteniments Alta tensió

Climatització i ACS
 Domèstica Comercial/pública Industrial Calefacció industrial Soldadura en diferents materials Bombes de calor Cremadors de varis combustibles Contractes/manteniments

Fontaneria i tractament d'aigües
 Descalcificadors Osmosis Tractament d'aigües industrial/vapor Piscines públiques Piscines privades Sistemes contra incendis - extinció Contractes/manteniments

Automàtica i telecomunicacions
 Serveis comuns edificis Instal·lació d'automats Programació d'automats Instal·lació telefonia Xarxes informàtiques Domòtica Contractes/manteniments

Recipients a pressió i vapor industrial
 Compressors Instal·lacions aire comprimit Calderes vapor Instal·lacions de vapor Soldadura d'acer industrial Contractes/manteniments Alta tensió

Gasos combustibles
 Regulació i mesura Instal·lacions de gas Cremadors de gas Centrals de GLP Centrals de GNL Biogas Contractes/manteniments

Fred industrial i comercial
 Fred comercial conservació Fred comercial congelació Atmosfera controlada Càmeres de fruita Refredadores de varsi tipus Contractes/manteniments

Estalvi i eficiència energètica
 Gestió energètica calefacció i ACS Gestio energètica de control electrònica Eficiència energètica en producció de vapor Millores estalvi aire comprimit Anàlis d'inversions energètiques Contractes/manteniments

Energies renovables
 Biomassa Geotèrmia Aerotèrmia Energia solar tèrmica Energia solar Termodinàmica Energia solar fotovoltaica Autoconsum Biogas Minieòlica/Minihidràulica Cogeneració Contractes/manteniments

Projectes d'instal·lacions
 Electricitat Climatitzacio i ACS Lampisteria i tractament d'aigües Automàtica i telecomunicacions Recipients a pressió i vapor industrial Gas Fred industrial i comercial Energies renovables estalvi i eficiència energètica Implantació ISO i similars

Departament d’administració
 Departament d’administració

Carnets professionals (pot escollir més d'una opció)
 Instal·lador elèctric en baixa tensió IE (categoria bàsica o especialista) Instal·lador/a-mantenidor/a d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE) Instal·lador/a d’aigua (IA) Operador industrial de calderes (OIC) Instal·lador de gas IG (Categoria A, B o C) Instal·lador frigorista habilitat ICRF Instal·lador/a-mantenidor/a d’instal·lacions de calefacció i aigua calenta sanitària (IMCA) Instal·lador petrolifer IP (Categoria 1 o 2) Instal·lador/a-mantenidor/a d’instal·lacions de climatització (IMCL) Disponiblitat d'obtenir carnet professionals

Comentaris

Adjuntar Curriculum

Autoritzo l'enviament d'informació. 

captcha